Service Hotline:0757-25381777 / 0757-25381779

{"img":"","passBy":"0","picBd":"0","size":"1","bdSize":"1","cwidth":34,"cheight":28,"picBdRadio":"0","borderType":"solid","jump":"0","definedUrl":"","isPicBd":"0","effectBdLine":"solid","image":"//oss.xinghuo86.cn/565159680540729/600674756722780.jpg","picWidth":34,"picHeight":28,"inpColor":"","color":"#000000","type":0,"effectBdColor":"#000000","hasEdit":true}
Business phone

 

 

Regional Business Phone

area

contact number

Heilongjiang, Jilin, Liaoning

189 3300 0232

Tianjin, Beijing

189 3300 0260

Shandong

189 3300 0257

Henan, Hebei, Shanxi

189 3300 0229

Shanghai, Jiangsu, Anhui

189 3300 0215

Zhejiang, Fujian, Jiangxi

189 3300 0230

Hubei, Hunan

189 3300 0218

Guangdong, Hainan

189 3300 0221

Shaanxi, Gansu, Ningxia, Qinghai, Xinjiang, Inner Mongolia

189 3300 0232

Sichuan, Chongqing, Yunnan, Guizhou, Guangxi, Tibet

189 3300 0212